8 دی ماه رو نمائی آلبوم موسیقی هنرمند جوان آهنگساز و خواننده روشن دل (هاتف شرار)

8 دی ماه ریاست انجمن ادبی هنری مستوره به همراه تنی چند از اعضا هیات مدیره جهت رو نمائی آلبوم موسیقی هنرمند جوان آهنگساز و خواننده روشن دل (هاتف شرار) در مجتمع فرهنگی روح الله شرکت نمودند و از واله کردستانی به عنوان ترانه سرای قدیمی تقدیر بعمل آمد و بعد از سخنرانی ایشان تقدیم دسته های گل همراه با تندیس و مجسمه خانم مستوره کردستانی به هنرمندان شعر و موسیقی اهدا شد در میان با استقبال مدعوین واجرای موسیقی زنده وسیله هنرمند صاحب دل (هاتف شرار) مراسم پایان یافت.