24 مهرماه جلسه ماهانه در سالن همایش نهاد مردم شورای شهر تهران

جلسه ماهانه 24 مهرماه در سالن همایش نهاد مردم شورای شهر تهران انجمن ادبی هنری مستوره به ریاست دبیر انجمن واله کردستانی (ش-ا) بزرگداشت چهار نفر از بزرگان شعر و موسیقی و نقاشی و پزشکی و سه گروه موسیقی محلی کردی و آذربایجانی و اجرای تک نوازی تار توسط استاد صاحب کاکاوند عضو هیات مدیره انجمن و سخنرانی استاد جناب دکتر بادکوبه ائی در مورد شعر حضرت مولانا و سخنرانی جناب دکتر عمادزاده تبریزی عضو هیات مدیره انجمن و شعر خوانی شاعرای معاصر از جمله از بانوان استاد مهری شاه حسینی و پذیرای شایان توجه مدعوین و بدرقه آنها با شاخه های گل پایان یافت.