22 شهریور جلسه ماهانه انجمن ادبی هنری مستوره

جلسه ماهانه 22 شهریور انجمن ادبی هنری مستوره به ریاست دبیر انجمن سرکار خانم واله کردستانی (ش-ا) با حضور جمعیت 300 نفری از هنردوستان و ارگانهای مختلف و گروه موسیقی ارکستر 40 دف و حضور شاعرا و هنرمندان در سالن فرهنگسرای 22 بهمن و پذیرای و بدرقه مدعوین با شاخه های گل پایان یافت.
هدایایی از طرف دبیر انجمن بین بچه های بی سرپرست ایتام توزیع شد.