در وصف شاعر توانای عهده قاجار ماه شرف خانم اردلان مختلص مستوره کردستانی

در وصف شاعر توانای عهده قاجار ماه شرف خانم اردلان مختلص
مستوره کردستانی


ماه سپهر ادب او بی گمان مایه ی فخر همه ی بانوان

آنکه چو خورشید درخشنده بود شاعر با ارزش و ارزنده بود
همت والای زنی آنچنان نیست میسر که دهم شرح آن
شهر سنندج شده زو سرفراز بود به میدان ادب یکه تاز
ریشه اصلیش بود اردلان جمله شلحشور و همه از یلان
فن سخن را به نکویی بسیط بود در این مایه بغایت محیط
خادم فرهنگ و وطن دوست بود اهل ادب را ز به این دوست بود
آه و دریغا که برفت از جهان شد گل عمرش به جوانی خزان
نامی و مشهور به مستوره شد شهره به هر شهر و به ده کوره شد
مانده از او دفتر شعری "جلال"
همچو گوهر در بر اهل کمال

از جلال مهدیانی سرکانی

You have no rights to post comments