استاد بهرام خواجه

به نام خدا

 


بیوگرافی کوتاهی از استاد بهرام خواجه پژوهشگر شعر شناس و استاد خوشنویسی و موسیقیدان از زبان خود استاد .
همانگونه که از نام خانوادگیم هم هویداست , از نوادگان خواجه شیراز حضرت لسان الغیبم, نیکان من همه اهل فضل و هنر بوده اند و هر یک از ایشان در عصر خویش صاحب شهرت و اعتبار.
تلمذ من بیشتر در رشتهء ادب فارسی است, و در این زمینه آثار و تأليفات هر چند نا قابل دارم که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنم
1-کاملترین فرهنگ لغات متشابه .
2-زندگی نامهء هجری تفرشی.
3-زندگی نامهء عارف قزوینی.
4-مقیوم (مصحفّ تقویم به طنز)
5-تصحیح دیوان افسرده لاری .
و....
در شعر هم دستی دارم و در مسیر تابع سیاق متقدّمین , که دستور العمل آن به اختصار چنین است :
(موزون, متقارن, مقّفیُّ و منطبق با اصول و قواعد و صنایع شعری درست و تعریف شده)
- در نقاشی و خوشنویسی نیز از تعالیم استادنی چند بهره جسته ام .
- -با موسیقی ایرانی نیز آشنای کامل دارم و برای دست یابی به این موهبت ضمن بهره وری از آموزه های ارزنده ی محروم پدر با تلاش بی وقفه به درک محضر اکثر بزرگان این رشته نائل آمده ام , و در این رستا افزون بر اشراف بر نواختن یک و دو ساز ایرانی و در ساز سازی و کارشناسی ساز نیز اطّلاعاتی جامع کسب کرده ام .

 

 

و من الله التّوّفیق...
بهرام خواجه
تهران –بهار 1394 خورشیدی

 

You have no rights to post comments